บทความนี้ ต้องการเสนอการคิดอย่างเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ ทำอย่างไร เราจึงจะเห็นใจชีวิตที่ต้องทุกข์ร่วมกัน คิดอย่างไร จึงเรียกว่าเป็นการคิดผิดตามคำจำกัดความของสภาวธรรม เนื่องจากถ้าคิดผิดแล้ว ก็คือการเตรียมรหัสนัยของจิต ใหับรรจุความเสื่อมเอาไว้นั่นเองฤกข์ตาบคำยาบของพุทธคำว่า “ทุกข์,’ ก็เป็นคำบาลีอีกคำหนึ่ง ที่มีความหมายไต้หลายนัย เวลาที่กำลังพูดถึง “ทุกข์” ต้องรู้ชัดด้วยว่า เครื่องติดตามมือถือออนไลน์ กำลังพูดทุกข็ในความหมายอันใด อุปมาดุจดังคำว่า “เขา” ต้องรู้ว่า “เขาผู้หญิง เขาผู้ชาย เขาสัตว์เขาคือภูเขา”“ทุกข์” ในความหมายกว้างที่สุด หมายถึง “สภาวะตั้งอยู่”นาฬิกาตั้งโต๊ะเป็นทุกข์ หมายถึง เห็นมันตั้งอยู่ และมันก็อาจเปลี่ยนแปลงที่ตั้งไต้ เนื่องจากกฎของอนิจจัง เพียงแต่เปลี่ยนเมื่อใดไม่มีใครบังคับไต้ “อนัตตา” คำว่า “ทุกข์” ในความหมายที่กว้างที่สุด เรียกว่า “ทุกข์ในไตรสักษณ์”คนทั่วไปใช้คำว่า “ทุกข์” ในลักษณะที่เล็งไปถึง “เงินขาดมือ”หมุนเงินมาใช้หนี้ไม่ทัน หรือกำลังอกหักเพราะสูญเสียของรัก จริงๆแล้ว สิ่งที่กล่าวมาก็คือ สภาวะทุกข์เช่นกัน แต่เป็นทุกขวิปาก คือ กำลังรับโทษของกรรม เรียกว่า กำลังทนทุกข์กิริวรณนักปฏิบัติธรรม จะเล็งความทุกข์ไปที่สภาวะทุกข์ที่ตั้ง0ยู่หรือทุกข์!,นไตรลักษณ์ การตามดูความรู้ “สิ่งที่ตั้งอยู่” ภายไนกายใจของเรานั้น จะทำให้เห็นปรากฏการณ์ที่ตั้งอยู่มากมาย มากจนต้องอุทานว่า “ชีวิตคือการทนทุกข์”อุปกรณ์ติดตามนำเข้า ต่อไปนี้เป็นสภาวะของเพื่อนทุกข์ ที่ตั้งอยู่และกำหนดรูใด้ว่ามีจริง๑. ทุกขเวทนาเมื่อมีสติปัญญาคมพอ สูงพอ เราจะเห็นอาการทุกขเวทนาทั้งของตนเองและของผู้คนรอบตัวเรา ในอิริยาบถทั้งสี่ ได้แก่ นั้ง ยืน เดินนอน นั้น ทุกอิริยาบถจะนำทุกขเวทนามาให้ทั้งสิ้น การนั้งนาน การยืนเดิน นอน ท่าเดิมนานไป จะเกิดการทนไม่ไหว หรือเรียกว่า เสียดุลยภาพเพราะทรงอิริยาบถนั้นๆ ไว้นานเกินไป ร่างกายจะปรับดุลยภาพไต้เอง แม้ว่าเจ้าของมิไต้ตามสังเกตรู้กิตาม ผู้ที,จะตามรู้ทุกขเวทนาในปกติชีวิต จึงต้องรืเกสติให้มีกำลัง และต้องมีปัญญารู้ด้วยว่า กำลังมีทุกขเวทนาเคลื่อนอยู่เสมือนเรานั่งรถที่ขับเร็ว ขับช้ากิรู้ด้วยว่า มีการเคลื่อนที่ของความรู้สึกอยูบางคนอาจมีทุกขเวทนาในบางคราว บางเหตุการณ์ที่เห็นไต้ชัดเจน เช่น เกิดอุบัติเหตุ หรือหลังผ่าตัดใหม่ๆ หรือถูกรุมเร้าด้วยโรคภัยเจ็บปวดทรมาน หรือฑนนั้งทำงานนานๆ เครื่องติดตามในรถยนต์  ทนนั้งเล่นเกมนานๆฯลฯ เหล่านี้คือ สภาวะทนทุกขเวทนาที่มีประจำในชีวิตทั้งหลาย ไม่มีใครอาจบังคับบัฌชาไต้ ว่าจะเกิดทกขเวทนาเมื่อไร ความจริงม้นก็มี การเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดแด,จิตทนอยู่จนกระทั๋''งก'’าลังของทุกขเวทนาเพิ่ม นั่นแหละ เราจึงทรงอิริยาบถเดิมต่อไปไม่ไหว ต้องขยับปรับเปลี่ยนอิริยาบถยันตลอดเวลากล่าวโดยสรุป ชีวิตถูกกฎธรรมชาติบังคับให้เปลี่ยนแปลงอิริยาบถน้อยใหญ'อยู่ตลอดเวลา วงจรติดตามจีพีเอส ผู'ที'ฝึกจิตจะควบคุมทุกขเวทนานี้ได้ ตามสมควรธรรม๒. ทุกข์จากการหายใจทุกคนรู้สึกเป็นธรรมชาติธรรมดา ที่ jjลมหายใจเข้าก็ต้องมีลมหายใจออก แม้บางคนไม่เคยฝึกสังเกตลมหายใจของตนเอง แต่กิยังเชื่อว่า ตนกำลังหายใจอยู่ตามหลักปริยัติ สภาพการหายใจเข้าออก ถูกอธิบายด้วยกากระทบยันระหว่างอายตนะภายใน และอายตนะภายนอก (ตา หู จมูกลิ้น กาย ใจ กระทบยับ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และความคิด)อายตนะแปลว่า เครื่องเชื่อมต่อ ชีวิตต้องการการเชื่อมต่อระหว่างชีวิตยับสภาวะแวดล้อม พุทธคาสตรัให้อายตนะภายใน (เปรียบดังประตู หน้าต่าง ซ่องลมของบ้าน) คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ซึ่งจะต้องติดต่อรับรู้ว่ามีปัจจัยต่าง ๆ ให้เห็น ให้ใต้ยิน ให้ใต้กลิ่น ให้ใต้รส 

 

เครื่องติดตามระยะไกล

Comment

Comment:

Tweet