คนโบราณเชื่อว่า นรกอยู่ใต้พื้นดิน สวรรค์อยู่บนชั้นฟ้า คนสมัยใหม่เชื่อว่าวิชาภูมิศาสตร์ คือ ความจริง แต่กลับทำสิ่งที่พิสดารกว่าคือนำนรกและสวรรค์มาตั้งบนดิน แถมยังสับเปลี่ยนสวรรค์ให้เป็น
นรกได้อย่างทันใจ ชนิดที่คนโบราณทำไม่ได้ ทุกวันนี้มีความพยายามที่จะสร้างศาสตราทางนามธรรม เพื่อบ่อนทำลาย ดักฟังเสียงระยะไกล ระบบปัญญาจากไตรสิกขา ที่อาจพอหลงเหลือในสังคมให้หายไปให้ใต้ การบ่อนทำลายเกิดขึ้นอาจจะเพราะรู้หรือเพราะไม่รู้กิไต้ไตรสิกขาเป็นระบบสร้างปัญญาที่คนไทยใช้สร้างชาติ ถึงถูกทำลายอย่างไร กิฟืนขึ้นมาไต้ครั้งแล้วครั้งเล่า มาปัดนี้คนไทยต่างพยายามช่วยกันทำลายระบบไตรสิกขาให้สิ้นซากด้วยการคิดสร้างศาสตราทางนามธรรม อันได้แก่ การส่งเสริมระบบชิงโชค ระบบทายำตอบส่ง SMS อันไร้แก่นสาร ปรากฏในทุกรายการทุกระบบสื่อสารการทำต้งนี้เพื่อเตรียมรหัสนัยของจิตให้เป็น “อเหตุวาท” คือ ความไม่เชื่อเหตุผลอีกต่อไป คนไทยกิจะใช้เหตุผลที่เป็นสมมติไต้น้อยๆ ลงเมือใช้เหตุผลไม,ไต้จะมีหนทางอย่างไรที'จะแทงทะลุ “นอกเหตุเหนือผล” ดังนั้น อมตธรรม เช่น นิพพานจะยิ่งกลายเป็นสิ่งแปลก เครื่องดักฟังในรถยนต์ แยกเป็นภาวะน่าขบขันในสายตาของผูใปกับความทันสมัยมากขึ้นๆนี่แหละคือสาเหตุหลักที่จะบ่มเพาะมิจฉาทิฏฐิให้เบิกบานอย่างถึงที่สุดมิจฉาทิฏฐิจึงสามารถจะนำนรกและสวรรค์มาตั้งบนดิน ในรูปของอาบอบนวด ซื้อก่อนผ่อนทีหลัง ทำตามแฟชั่นกันสุดๆ เพียรสร้างภาพลักษณ์ภายนอกกันสุด ๆทั้งหมดคือสาเหตุแห่งทุกข์ท่วมโลก (ในใจ) คนคิดสลายคิด ใช้คิดสลายทุกข์จิตตสังขารเป็นความลวงชนิดหนึ่งความร้อนหรือถ้าคิดผิด จิตก็จะถูกลวงให้ทุกข์ ถ้าคิดถูกจิตก็จะผกผันดับทุกขใต้ท่านพุทธทาสภิกขุ ได้เสนอวิธีคิดออกเป็นยาสมุนไพรธรรม ๗ ชนิด ที่มีฤทธิ้แกโรคใจของคนคิดผิดได้ดี ตามเงื่อนไขต่างๆ ด้งต่อไปนี้
๑. เปลือกของต้นสมุนไพร ท่านเทียบเท่า “ไม่'รูโม่ชี้’’
๒. ลำต้นของมัน คือ “ช่างหัวมัน”
๓. รากของมัน คือ “เช่นนั้นเอง”
๔. ใบของมัน คือ “ไม่ปีตัวกู - ไม่ปีของกู”
๕. ดอกของมัน คือ “ความไม่น่าเอาไม่น่าเป็น”
๖. ผลของมัน คือ “ตายก่อนตาย”
๗. เมล็ดของมัน คือ “ตับไม่เหลือ”
ข้าพเจ้าไต้ประยุกต์ความคิดทั้ง ๗ ชนิดเพื่อเป็นยารักษาโรค
ทางนามธรรม แก้โรคมิจฉาทิฎฐิ
ตามเงื่อน ดักฟังจิ๋ว ไขและตามเหตุปัจจัย ด้งต่อไปนี้
ต่อไปนี้กล่าวเรียงฤฑธึ๋ของโอสถธรรมทั้งเจ็ดขนาน เรียงลงมา
ตามลำดับ ตั้งแต่ “ไม่รูไม่ขี้” “ช่างหัวมัน”    จนถึง “ตับไม่เหลือ”

ดักฟังไร้สาย

Comment

Comment:

Tweet