คนโบราณเชื่อว่า นรกอยู่ใต้พื้นดิน สวรรค์อยู่บนชั้นฟ้า คนสมัยใหม่เชื่อว่าวิชาภูมิศาสตร์ คือ ความจริง แต่กลับทำสิ่งที่พิสดารกว่าคือนำนรกและสวรรค์มาตั้งบนดิน แถมยังสับเปลี่ยนสวรรค์ให้เป็น
นรกได้อย่างทันใจ ชนิดที่คนโบราณทำไม่ได้ ทุกวันนี้มีความพยายามที่จะสร้างศาสตราทางนามธรรม เพื่อบ่อนทำลาย ดักฟังเสียงระยะไกล ระบบปัญญาจากไตรสิกขา ที่อาจพอหลงเหลือในสังคมให้หายไปให้ใต้ การบ่อนทำลายเกิดขึ้นอาจจะเพราะรู้หรือเพราะไม่รู้กิไต้ไตรสิกขาเป็นระบบสร้างปัญญาที่คนไทยใช้สร้างชาติ ถึงถูกทำลายอย่างไร กิฟืนขึ้นมาไต้ครั้งแล้วครั้งเล่า มาปัดนี้คนไทยต่างพยายามช่วยกันทำลายระบบไตรสิกขาให้สิ้นซากด้วยการคิดสร้างศาสตราทางนามธรรม อันได้แก่ การส่งเสริมระบบชิงโชค ระบบทายำตอบส่ง SMS อันไร้แก่นสาร ปรากฏในทุกรายการทุกระบบสื่อสารการทำต้งนี้เพื่อเตรียมรหัสนัยของจิตให้เป็น “อเหตุวาท” คือ ความไม่เชื่อเหตุผลอีกต่อไป คนไทยกิจะใช้เหตุผลที่เป็นสมมติไต้น้อยๆ ลงเมือใช้เหตุผลไม,ไต้จะมีหนทางอย่างไรที'จะแทงทะลุ “นอกเหตุเหนือผล” ดังนั้น อมตธรรม เช่น นิพพานจะยิ่งกลายเป็นสิ่งแปลก เครื่องดักฟังในรถยนต์ แยกเป็นภาวะน่าขบขันในสายตาของผูใปกับความทันสมัยมากขึ้นๆนี่แหละคือสาเหตุหลักที่จะบ่มเพาะมิจฉาทิฏฐิให้เบิกบานอย่างถึงที่สุดมิจฉาทิฏฐิจึงสามารถจะนำนรกและสวรรค์มาตั้งบนดิน ในรูปของอาบอบนวด ซื้อก่อนผ่อนทีหลัง ทำตามแฟชั่นกันสุดๆ เพียรสร้างภาพลักษณ์ภายนอกกันสุด ๆทั้งหมดคือสาเหตุแห่งทุกข์ท่วมโลก (ในใจ) คนคิดสลายคิด ใช้คิดสลายทุกข์จิตตสังขารเป็นความลวงชนิดหนึ่งความร้อนหรือถ้าคิดผิด จิตก็จะถูกลวงให้ทุกข์ ถ้าคิดถูกจิตก็จะผกผันดับทุกขใต้ท่านพุทธทาสภิกขุ ได้เสนอวิธีคิดออกเป็นยาสมุนไพรธรรม ๗ ชนิด ที่มีฤทธิ้แกโรคใจของคนคิดผิดได้ดี ตามเงื่อนไขต่างๆ ด้งต่อไปนี้
๑. เปลือกของต้นสมุนไพร ท่านเทียบเท่า “ไม่'รูโม่ชี้’’
๒. ลำต้นของมัน คือ “ช่างหัวมัน”
๓. รากของมัน คือ “เช่นนั้นเอง”
๔. ใบของมัน คือ “ไม่ปีตัวกู - ไม่ปีของกู”
๕. ดอกของมัน คือ “ความไม่น่าเอาไม่น่าเป็น”
๖. ผลของมัน คือ “ตายก่อนตาย”
๗. เมล็ดของมัน คือ “ตับไม่เหลือ”
ข้าพเจ้าไต้ประยุกต์ความคิดทั้ง ๗ ชนิดเพื่อเป็นยารักษาโรค
ทางนามธรรม แก้โรคมิจฉาทิฎฐิ
ตามเงื่อน ดักฟังจิ๋ว ไขและตามเหตุปัจจัย ด้งต่อไปนี้
ต่อไปนี้กล่าวเรียงฤฑธึ๋ของโอสถธรรมทั้งเจ็ดขนาน เรียงลงมา
ตามลำดับ ตั้งแต่ “ไม่รูไม่ขี้” “ช่างหัวมัน”    จนถึง “ตับไม่เหลือ”

ดักฟังไร้สาย

บทความนี้ ต้องการเสนอการคิดอย่างเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ ทำอย่างไร เราจึงจะเห็นใจชีวิตที่ต้องทุกข์ร่วมกัน คิดอย่างไร จึงเรียกว่าเป็นการคิดผิดตามคำจำกัดความของสภาวธรรม เนื่องจากถ้าคิดผิดแล้ว ก็คือการเตรียมรหัสนัยของจิต ใหับรรจุความเสื่อมเอาไว้นั่นเองฤกข์ตาบคำยาบของพุทธคำว่า “ทุกข์,’ ก็เป็นคำบาลีอีกคำหนึ่ง ที่มีความหมายไต้หลายนัย เวลาที่กำลังพูดถึง “ทุกข์” ต้องรู้ชัดด้วยว่า เครื่องติดตามมือถือออนไลน์ กำลังพูดทุกข็ในความหมายอันใด อุปมาดุจดังคำว่า “เขา” ต้องรู้ว่า “เขาผู้หญิง เขาผู้ชาย เขาสัตว์เขาคือภูเขา”“ทุกข์” ในความหมายกว้างที่สุด หมายถึง “สภาวะตั้งอยู่”นาฬิกาตั้งโต๊ะเป็นทุกข์ หมายถึง เห็นมันตั้งอยู่ และมันก็อาจเปลี่ยนแปลงที่ตั้งไต้ เนื่องจากกฎของอนิจจัง เพียงแต่เปลี่ยนเมื่อใดไม่มีใครบังคับไต้ “อนัตตา” คำว่า “ทุกข์” ในความหมายที่กว้างที่สุด เรียกว่า “ทุกข์ในไตรสักษณ์”คนทั่วไปใช้คำว่า “ทุกข์” ในลักษณะที่เล็งไปถึง “เงินขาดมือ”หมุนเงินมาใช้หนี้ไม่ทัน หรือกำลังอกหักเพราะสูญเสียของรัก จริงๆแล้ว สิ่งที่กล่าวมาก็คือ สภาวะทุกข์เช่นกัน แต่เป็นทุกขวิปาก คือ กำลังรับโทษของกรรม เรียกว่า กำลังทนทุกข์กิริวรณนักปฏิบัติธรรม จะเล็งความทุกข์ไปที่สภาวะทุกข์ที่ตั้ง0ยู่หรือทุกข์!,นไตรลักษณ์ การตามดูความรู้ “สิ่งที่ตั้งอยู่” ภายไนกายใจของเรานั้น จะทำให้เห็นปรากฏการณ์ที่ตั้งอยู่มากมาย มากจนต้องอุทานว่า “ชีวิตคือการทนทุกข์”อุปกรณ์ติดตามนำเข้า ต่อไปนี้เป็นสภาวะของเพื่อนทุกข์ ที่ตั้งอยู่และกำหนดรูใด้ว่ามีจริง๑. ทุกขเวทนาเมื่อมีสติปัญญาคมพอ สูงพอ เราจะเห็นอาการทุกขเวทนาทั้งของตนเองและของผู้คนรอบตัวเรา ในอิริยาบถทั้งสี่ ได้แก่ นั้ง ยืน เดินนอน นั้น ทุกอิริยาบถจะนำทุกขเวทนามาให้ทั้งสิ้น การนั้งนาน การยืนเดิน นอน ท่าเดิมนานไป จะเกิดการทนไม่ไหว หรือเรียกว่า เสียดุลยภาพเพราะทรงอิริยาบถนั้นๆ ไว้นานเกินไป ร่างกายจะปรับดุลยภาพไต้เอง แม้ว่าเจ้าของมิไต้ตามสังเกตรู้กิตาม ผู้ที,จะตามรู้ทุกขเวทนาในปกติชีวิต จึงต้องรืเกสติให้มีกำลัง และต้องมีปัญญารู้ด้วยว่า กำลังมีทุกขเวทนาเคลื่อนอยู่เสมือนเรานั่งรถที่ขับเร็ว ขับช้ากิรู้ด้วยว่า มีการเคลื่อนที่ของความรู้สึกอยูบางคนอาจมีทุกขเวทนาในบางคราว บางเหตุการณ์ที่เห็นไต้ชัดเจน เช่น เกิดอุบัติเหตุ หรือหลังผ่าตัดใหม่ๆ หรือถูกรุมเร้าด้วยโรคภัยเจ็บปวดทรมาน หรือฑนนั้งทำงานนานๆ เครื่องติดตามในรถยนต์  ทนนั้งเล่นเกมนานๆฯลฯ เหล่านี้คือ สภาวะทนทุกขเวทนาที่มีประจำในชีวิตทั้งหลาย ไม่มีใครอาจบังคับบัฌชาไต้ ว่าจะเกิดทกขเวทนาเมื่อไร ความจริงม้นก็มี การเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดแด,จิตทนอยู่จนกระทั๋''งก'’าลังของทุกขเวทนาเพิ่ม นั่นแหละ เราจึงทรงอิริยาบถเดิมต่อไปไม่ไหว ต้องขยับปรับเปลี่ยนอิริยาบถยันตลอดเวลากล่าวโดยสรุป ชีวิตถูกกฎธรรมชาติบังคับให้เปลี่ยนแปลงอิริยาบถน้อยใหญ'อยู่ตลอดเวลา วงจรติดตามจีพีเอส ผู'ที'ฝึกจิตจะควบคุมทุกขเวทนานี้ได้ ตามสมควรธรรม๒. ทุกข์จากการหายใจทุกคนรู้สึกเป็นธรรมชาติธรรมดา ที่ jjลมหายใจเข้าก็ต้องมีลมหายใจออก แม้บางคนไม่เคยฝึกสังเกตลมหายใจของตนเอง แต่กิยังเชื่อว่า ตนกำลังหายใจอยู่ตามหลักปริยัติ สภาพการหายใจเข้าออก ถูกอธิบายด้วยกากระทบยันระหว่างอายตนะภายใน และอายตนะภายนอก (ตา หู จมูกลิ้น กาย ใจ กระทบยับ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และความคิด)อายตนะแปลว่า เครื่องเชื่อมต่อ ชีวิตต้องการการเชื่อมต่อระหว่างชีวิตยับสภาวะแวดล้อม พุทธคาสตรัให้อายตนะภายใน (เปรียบดังประตู หน้าต่าง ซ่องลมของบ้าน) คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ซึ่งจะต้องติดต่อรับรู้ว่ามีปัจจัยต่าง ๆ ให้เห็น ให้ใต้ยิน ให้ใต้กลิ่น ให้ใต้รส 

 

เครื่องติดตามระยะไกล

จบข่าวเพียงเท่านี้ คือตำรวจออกสืบหาข่าวเพื่อตับกุม คนร้ายสำหรับลังคมทั่วไปเรื่องนี้อาจเป็นเพียงแค่ข่าวชิ้นหนึ่ง อ่านแล้วก็ฝานไป แต่สำหรับครอบครัวและชีวิตของน้องเอ๋ และถ้าเป็นเราละจะเป็นอย่างไรว่ากันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกใครที่ไม่ประสบกับตัวเอง เป็นไม่เข้าใจเรื่องเหล่านั้นแท้จริงดิฉันเองก็ดูเหมือนจะไม่เข้าใจเซ่นกันแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่า หากเจ้าหน้าที่ตำรวจยังตับตัวกลุ่มโจรเครื่องติดตามราคาถูกอุบาทว์กลุ่มนี้ไม่ไต้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นและติดตามมาบ้างพยายามคิดเล่นๆว่าหากโจรกลุ่มนี้มันเกิดได้ใจขึ้นมาคือ ทำความผิดครั้งแรกแล้วไม1ถูกจับ ครั้งต่อไปก็จะเกิดขึ้นอีก และใครจะเป็นรายต่อไปและคิดเลยเถิดไปว่าฮ เรื่องอย่างนี้มันคงไม่เกิดขึ้นง่ายนัก นอกจากว่าเด็กผู้หญิงต้องอยู่ในที่เปลี่ยวซึ่งตามข่าวเธอกำลังนวงจรรวมเซเดินทางไปโรงเรียนและที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือ บรรดาโจรเหล่านี้มันต้อง เลือกเอาคนหน้าตาดีอย่างแน่นอนคงไม่มีโจรที่ไหนที่มันคิด จะทำเลวแล้วไม่เลือกหน้าแน่นอนและเป็นไปไต้หรือเปล่าที่โจรเหล่านี้อาจจะรู้จักและรับรู้ ถึงพฤติกรรมของน้องเอ๋คนนี้ดีอยู่ก่อนแล้วแต่ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดเห็นทีจะไม่มีอะไรน่าตกใจ เกินไปกว่า ที่คิดว่ามันไต้ถ่ายภาพอะไรเอาไว้หากว่าภาพนั้นคือภาพการข่มขืนมันจะเป็นอย่างไร อย่างที่เรารู้กันอยู่เดี๋ยวนี้ว่าภาพเหล่านี้มันสามารถ เครื่องติดตามในรถยนต์แปลงเป็นคลิปเผยแพร่ในอินเตอร์เน็ตไต้อย่างรวดเร็วและ กว้างขวางมากมายเท่าไรหากว่ามันไม่ไต้เอาภาพนี้มาแบล็คเมล์แต่กลับเอาไปติดตามตัว แปลงเป็นสินทรัพย์ทำขายกระจายไปทั่วล่ะ อะไรจะเกิดขึ้นโอยคิดแล้วหวาดเสียวค่ะ เจ้าประคูณขออย่าให้ใคร ต้องพบกับเรื่องราวสุดเลวทรามเข่นนี้อีกเลย อีกเรื่องแห่งความเลวทรามที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและมี เรื่องของรถตู้เข้ามาเกี่ยวข้อง ที่สำคัญมันสามารถโยงใย ไปถึงเรื่องของรถตู้สักพาคัวได้อีกต่างหากเป็นกรณีที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนชนิดที่ว่า เมื่อเรารู้แล้ว อยากเอามือไปเขกกบาลทั้งคนที่ทำเลวรวมไปถึงทีมงาน และนางนกต่อ ที่น่าจะจับมาถอนขนย่างเสียด้วยเลยทีเดียวติดตามขนาดเล็ก เรื่องนี้เปีดเผยขึ้นเมื่อ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จังหวัดสระบุรี ได้นำหมายจับจากศาลจังหวัดสระบุรี เลขที่649/2550 ลง วันที่ 28มีถุนายน 2550 เข้าจับกุมคัวนายสมคักดิ้ อายุ 37ปี เจ้าของกิจการรถตู้ และน่าหมายศาลจังหวัดสระบุรี อีก ฉบับหนึ่งเข้า จับกุมนางสาวจันทนิ อายุ 21 ปี ซึ่งตั้งท้อง 8 เดือน ที่บ้านไม่มีเลขที่ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

 

ติดตามออนไลน์